විවාහ නැකැත් වේලාවේ සෝපානයේ හිරවුණාට මනාලයා කිංස්බරි හෝටලයෙන් ලක්ෂ 50ක වන්දියක් ඉල්ලයි

කොළඹ තරු පංතියේ හෝටලයක සිය විවාහ උත්සවය අවස්ථාවේදී විදුලි සෝපානය තුළ සිරවීමෙන් අසරණ වූ මනමාලයෙකු සම්බන්ධව පුවතක් වාර්තා වනවා.මෙම සිදුවීමට මුහුණ පා ඇත්තේ නීතිඥයකු වන වරුණ නානායක්කාර නමැති අතර මෙලෙස අසරණ වීමෙන් තමන්ට සිදුවූ Continue reading “විවාහ නැකැත් වේලාවේ සෝපානයේ හිරවුණාට මනාලයා කිංස්බරි හෝටලයෙන් ලක්ෂ 50ක වන්දියක් ඉල්ලයි”